Thể LoạI Thân máy bay / thân

Thân máy bay / thân
Thân máy bay / thân

Thân máy bay / thân

Ở người, thân thể biểu thị khu vực trung tâm của cơ thể, tức là mọi thứ trừ đầu, cánh tay và chân. Về mặt giải phẫu, thuật ngữ thân cây thường được sử dụng. Thân thường được sử dụng như một đại diện trong nghệ thuật nhựa. Trong giải phẫu, một khu vực của cơ thể có thể bị giới hạn bởi thuật ngữ.

ĐọC Thêm

Thân máy bay / thân

Thân máy bay / thân

Ở người, thân thể biểu thị khu vực trung tâm của cơ thể, tức là mọi thứ trừ đầu, cánh tay và chân. Về mặt giải phẫu, thuật ngữ thân cây thường được sử dụng. Thân thường được sử dụng như một đại diện trong nghệ thuật nhựa. Trong giải phẫu, một khu vực của cơ thể có thể bị giới hạn bởi thuật ngữ.
ĐọC Thêm